Woensdagavond 22 maart j.l. liet het dorp Wadenoijen zijn stem horen!

Woensdagavond 22 maart hadden zich ongeveer tweehonderd mensen verzameld in de kerk van Wadenoijen. Tiel ontsloten en Wadenoijen verscheurd?! De oproep van de combinatie WOT- en Leefbaar Wadenoijen om de stem van het dorp te horen over de Westelijke Ontsluitingsweg Tiel gaf een enorme opkomst.

• IMPACT
Zo kreeg Wadenoijen een stem en kwam pijnlijk naar voren welke sociale impact de verschillende varianten van de ontsluitingsweg op de dorpsgemeenschap hebben.  

• UITSPRAKEN
Een greep uit de vele quotes: “Terug naar de tekentafel met een variant 6”, “liever grazende koeien dan razende auto’s”, “onvoldoende aandacht voor toename sluipverkeer bij de verschillende varianten”, “no way de highway dóór Wadenoijen”. 

• VOORDELEN
Tevens werd genoemd dat een goed doordacht plan ook voordelen voor het dorp op kan leveren. Bijvoorbeeld vermindering van het sluipverkeer op de Bommelweg en Lingedijk en vermindering van overlast van vrachtverkeer van (fruit-)bedrijven uit Wadenoijen en Ophemert. Dit lijkt niet meegenomen te zijn in de plannen. Daarom werd er veelvuldig gepleit voor zorgvuldigheid boven snelheid. 

• VEILIGHEID
Vraagtekens werden ook gezet bij veiligheid voor fietsers en kinderen die van- en naar school en sportverenigingen fietsen. Er is uit de plannen niet op te maken hoe nagedacht is over de veiligheid van de Wadenoijse jeugd en van de vele fietsers. 

• TRACÉ 1
Wederom een oproep om de Berenkuilrotonde en provinciale weg N834 te upgraden en opnieuw in te richten. Deze weg, tracé 1, ligt er al en functioneert nu niet optimaal. Aanpassingen kunnen hier een flinke verbetering geven.

• VARIANT ‘6’
Er gingen ook stemmen op om de meest zuidelijke variant in overleg met gemeente West-Betuwe op sommige plekken nog zuidelijker te laten lopen; de zogenaamde variant 5a of 6, die al ingetekend stond in oudere plannen. 

Op 9 maart was er in het Lingecollege een inloopavond. De gemeente Tiel presenteerde het MER-onderzoek, opgesteld door het landelijk ontwerpbureau Movares. We konden kennisnemen van ontwerptekeningen van de 5 varianten van de westelijke ontsluitingsweg. Het was dringen bij de tafels.
Om een goed beeld te krijgen van de exacte tracés moest je moeite doen. Heb je deze avond gemist? Geen nood. Klik HIER en bekijk wat de consequenties van de verschillende tracés zijn

Ook kun je het concept milieueffectrapportage bestuderen, Klik HIER.
Het is veel leesvoer maar zeer de moeite waard want het gaat over ons eigen leef-en woongebied.

In mei a.s. maakt het Gemeente college haar voorkeurstracé bekend. Daarna kan iedereen, binnen 6 weken (!), zijn of haar eigen zienswijze bij de gemeente indienen. Informatie over hoe je dat doet? 

1. Kom naar de dialoogavond op 22 maart in kerk van Wadenoijen en maak uw mening kenbaar.
2. Schrijf uw idee/plan/mening naar B&W. Zij zijn verplicht uw bijdrage te lezen en erop te reageren.

Onderstaande informatie is op 14 februari huis-aan-huis verspreid onder de bewoners van Wadenoijen.

Tweede Adviestafel 15 december 2022

Donderdagavond 15 december was de 2e Adviestafel met 12 bewoners uit Tiel-west, Passewaaij, Leefbaar Wadenoijen, en bewoners uit het buitengebied Wadenoijen, Ophemert waaronder fruit- en veeboeren. Voor het verslag van deze tweede bijeenkomst verwijzen we naar het sfeerverslag dat door medewerkers van Movares gemaakt is: https://ontsluitingtiel.movares.net/

Het verslag is zo neutraal mogelijk geformuleerd en daar hebben we ook alle begrip voor want alle 5 tracés hebben hun voor- en nadelen. De Tielse gemeenteraad zal daar uiteindelijk een besluit in gaan nemen. 

Maar toch… was de pijn voelbaar bij de bespreking van tracé 3. Dit tracé is nu zo dicht mogelijk aan de zuidkant van het spoor getekend om zoveel mogelijk bundeling te realiseren van verkeersaders. Op deze manier wordt zoveel mogelijk rivierenlandschap gespaard.

Maar tracé 3 heeft ook gevolgen voor ons in de Groenestraat. Huizen en tuinen zullen onteigend gaan worden en de verkeersoverlast (geluid) zal groot zijn omdat deze weg niet alleen een ontsluiting is vanuit Passewaaij, maar een uitvalsweg wordt voor geheel Tiel richting westwaarts.

We kunnen niet op zaken vooruitlopen want de Tielse politiek gaat zich in 2023 over deze (langslepende) kwesties buigen. We blijven dat alert volgen, want huis en haard hier in onze mooie straat zijn ons veel waard. 

Nut en noodzaak 3e ontsluitingsweg Tiel/Passewaaij?​

Door: Waldex Kooijman, adviseur Omgevingsmanagement en voormalig commissie en raadslid voor ProTiel.

Deze vraag staat de komende maanden weer centraal nu het verkennende onderzoek is gestart naar de verschillende trace’s, 4 varianten en de vraag of aanpassen van de Provincieweg N 834 tussen de Berenkuil en de aansluiting met de A15 de oplossing biedt.

Het is denk ik verstandiger eerst de historische stedenbouwkundige/verkeerskundige blunder uit begin jaren 80 op te lossen, namelijk  het sluiten van de rondweg Passewaaij.

Laten de gemeente Tiel daar eerst maar voorrang aan geven om de ca. ontbrekende 640 meter wegdeel aan te leggen en dit deel voordat met de bouw van de wijken Passewaaij, 9, 10 en 11 wordt begonnen. Ook dit zal nog de nodige jaren vergen, namelijk stedenbouwkundige ontwerp en bestemmingsplan aanpassen. Laten we hopen dat dit sneller kan met de nieuwe Omgevingswet?

Reeds in 2013 tijdens de raadsvergadering destijds aandacht gevraagd om eerst maar eens de bestaande N834 aan te passen met een wisselstrook. In de ochtend stad uit en avondspits Tiel in.

Dit principe wordt op verschillende plaatsen in den landen toegepast en is aanzienlijk goedkoper dan een nieuwe 3e ontsluitingsweg die zeker tussen de 80 en 100 miljoen aan investering zal vergen van de gemeente Tiel. 

Op zaterdag 5 maart 2022 trokken Annemiek Sterk en Jancor van der Post naar Tiel waar een aantal politieke partijen zich presenteerde met hun plannen voor de komende 4 jaar.
Wij wilde wel eens weten hoe de aanwezige partijen dachten over de derde ontsluitingsweg uit Passewaay en de daarmee samenhangende rondweg.
Niet alle lijsttrekkers waren op dat moment aanwezig maar we hopen, zo vlak voor de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart, met deze video een indruk te geven hoe de partijen over dit, ook voor ons, ingrijpende project denken.

Een bezorgde inwoner van Wadenoijen

Ik ben Jo de Rooij en woon sinds 1974 in Wadenoijen. Tot 1992 op de boerderij De Heerlijkheid en daarna aan de Dreef op Sluiswijde in het dorp Wadenoijen.

Waarom een nieuwe weg van Tiel naar de A15?
Wel, er komen richting de Waal in Passewaaij nog 1000 huizen bij.
Gevolg: ook 1000 auto’s of meer.

Er start een zoektocht naar de kortste en goedkoopste weg voor alle verkeer vanuit Passewaaij naar de A15. Vijf uitwegen zijn gevonden, waarvan één door ons dorp de kortste (en de goedkoopste?) is.

Een dorp is niet alleen de kern. De helft van de dorpelingen woont in het buitengebied. Het is heel waardevol om in het dorp te wonen waarin mensen elkaar kennen en waarin dorpse tradities en gewoonten belangrijk zijn.

Een weg leg je aan voor meer dan 100 jaar. 

Wat zien we nu over twintig jaar als de eerdergenoemde weg door ons dorp loopt?
Dat dan een zeer drukke weg met ook nog een grote rotonde aan de rand van het dorp.
Gevolg is veel lawaai, stof en uitlaatgassen.

Beter: leg de weg zover mogelijk van het dorp af. Na het Vuadabos voorbij de voetbalvelden. Start de weg niet in de punt maar in het midden van Passewaaij. Dan hoeven de aanbouw-mensen bij de Waal niet eerst helemaal naar de punt bij Wadenoijen te rijden. En ook de bewoners van de al eerder gebouwde wijk 8 kunnen makkelijk aansluiten.
Daar is meer ruimte voor een grote rotonde waar ieder kan aansluiten.

Denk ook aan de voordelen vooral voor het vrachtverkeer uit Ophemert. Blankers, Flora Nova, Fruitsorteerbedrijf Van Dijk. Zij hoeven niet eerst meer naar Wadenoijen te rijden. We hebben nu eenmaal veel grote fruit- en sorteerbedrijven en daardoor veel aan- en afvoer met steeds grotere wagens.

Ik vind het persoonlijk kortzichtige politiek door niet tevoren te overleggen met de gemeente West-Betuwe waar Ophemert en Varik onder vallen.

Ik lees dat steeds meer steden alles doen om auto’s te weren uit de binnenstad, voor de bewoners. Daarom zeg ik: Nu geen autoweg door het dorp. Voorkomen is beter dan goedkoper. Geen lawaai, uitlaatgassen en stof.
Rust, veiligheid en gezondheid, dat is voor ons dorp met zijn inwoners het allerbelangrijkste.

Moord in de buurt!

Steenmarter. Foto: Ernst-Dirksen, www.zoogdierenvereniging.nl

In onze buurt zijn kippen populair. Ze horen er gewoon bij. Als het mooi weer is en we zijn veel en vroeg buiten dan hoor je het tokkelen van de dames en soms torent er een haan met zijn gekraai er bovenuit.

Druk scharrelen ze in hun hokken, altijd bezig. We worden goed beloond met eitjes waar de kippenbatterijen het subiet tegen afleggen. Heb je het geluk dat je een aantal dagen de verzorging moet overnemen dan weet je het weer: dit is een heel goed ei.

In september (2022) kwam onze buurman het erf van zijn buurman op om de kippen eten te geven. Gewoonlijk wordt hij enthousiast begroet door de dames maar dit keer bleef het akelig stil. Dichterbij het hok gekomen sloeg de schrik hem om het hart, want wat zag hij? Vijf dode kippen van wie er drie de strot waren afgebeten. Dit wil je gewoon niet meemaken. Hoe is dit mogelijk? Het hok zit potdicht. Het duurde even voordat dit alles tot hem was doorgedrongen. Allereerst maar de eigenaren inlichten die gelukkig al onderweg waren naar huis. Toen de dieren opgeruimd en de rest hun eten en drinken gegeven. 

Maar hoe was dit toch mogelijk?
Na lang beraad en internetspeurwerk lijkt het ’t meest voor de hand te liggen dat een steenmarter de dader geweest is. Hij (of zij) is het gelukt om via het dak van het afgesloten kippenhok naar binnen te komen. Slim en geraffineerd is hij te werk gegaan. Steenmarters zijn geïnteresseerd in het bloed van de kippen, niet in hun vlees. Dat verklaart waarom de kadavers gewoon nog in het hok lagen.

Inmiddels zijn de kippen door de Avri opgehaald en zijn er nieuwe gekocht in Friesland. Die voelen zich inmiddels heel erg thuis in de Betuwe, waar de eigenaar hun hok hermetisch afgesloten heeft voor marters en ander gespuis.

20 november 2022 kregen wij van de gemeente Tiel het bericht dat de voormalige bussluis (de Schorre) is afgesloten voor autoverkeer.

Dat houdt in dat er ook geen hulpdiensten meer gebruik maken van deze baan. De hulpdiensten hebben ingestemd met sluiting.
We hebben de gemeente ervan kunnen overtuigen dat nooddiensten vanaf de Berenkuil richting Wadenoijen, Ophemert en verder gebruik maken van de Lingedijk en de Schaarsdijkweg. Daarmee is ook een einde gekomen aan een levensgevaarlijke verkeerssituatie waarover al veel geklaagd is de afgelopen jaren.

De Schorre (bussluis) is inmiddels afgesloten en begin volgend jaar zullen er aan de beide inrijdende kanten nog schrikhekken geplaatst worden voor extra attentie waarde.

We zijn er blij mee dat er meer ruimte komt voor de wandelaar, sporter en fietser die dagelijks langs dit punt komen.