Wordt ons leefgebied bedreigd?

Wordt ons leefgebied bedreigd door het plan om een westelijke ontsluitingsweg aan te leggen vanuit de wijk Passewaaij naar de afrit Wadenoijen (afrit 31) bij de A15? In een haalbaarheidsstudie (Notitie Reikwijdte en Detailniveau mei 2021) worden 3 tracés geschetst die dwars door onze tuinen en landerijen lopen. Daarmee komt een einde aan de functie die ons gebied vervult. Want voor Tielse en Passewaaijse sporters, ruiters, kinderen, wandelaars, fietsers, en hondenuitlaters is ons leefgebied steeds meer een plek om te recreëren. Zeker in Coronatijd.

Bewoners en gebruikers van de westelijke kant van Tiel zullen te allen tijde met deze plannen te maken krijgen. Daarom houden we de vinger aan de pols. We publiceren de, in opdracht van de gemeente Tiel, gemaakte rapporten en geven daar ons commentaar en alternatieve zienswijzen op. We volgen de debatten in gemeentelijke commissies, adviesraden en gemeenteraad. We gaan deelnemen aan de inspraakrondes.

Korte geschiedenis

Al jaren zijn er plannen voor een extra uitvalsweg vanuit Passewaaij naar de A15. De komende jaren zullen er 1200 woningen bijgebouwd gaan worden in de wijk. En ook in Tiel wordt druk bijgebouwd. De verkeersdrukte op de Schaarsdijkweg, de Nieuwe Tielseweg en de Provinciale weg (N834) naar de A15, zal toenemen. Zeker in de spitsuren.

De gemeente Tiel wil daarom de verkeerssituatie van en naar de stad in ogenschouw nemen en verbeteringen realiseren.

Ontwerpschets
De gemeente Tiel heeft aan de Anteagroup opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de aanleg van een westelijke uitvalsweg. Dit heeft geresulteerd in een Notitie reikwijdte en Detailniveau, gepubliceerd in mei 2021. Afgekort: NRD. In dit rapport zijn 3 tracés getekend vanaf de rotonde Doctor J.M. Den Uyllaan/Professor P.M. Buismanlaan richting de A15 afslag Wadenoijen (31). Alle tracés doorsnijden ons gebied en treffen verschillende woningen en bedrijven.

Lees hier voor het volledige rapport.

Op 5 juli 2021 is een digitale informatiebijeenkomst geweest voor alle betrokkenen. Het  NRD-rapport is vervolgens ter inzage gelegd tot eind augustus 2021. Er zijn 18 reacties van burgers binnengekomen waarbij velen een 5e tracé voorstelden: de variant Ophemertsestraat en Nieuweweg. De gemeente heeft deze variant toegevoegd aan het vervolgonderzoek van de Milieu Effect Rapportage (MER). Bovendien heeft ze het belang van de recreatieve functie erkent en ook dat toegevoegd aan de m.e.r. procedure.

De meeste zienswijzen van de burgers zijn trouwens doorgeschoven naar de volgende fase in de langlopende procedure : de Milieu Effect Rapportage (MER).

Doel van het NRD project: het verbeteren van de ontsluiting van Tiel in westelijke richting.
Microsoft Word - 20210602 NRD Westelijke ontsluiting Tiel eindco

De vier voorgestelde tracés